30 lipca 2018

Zarządzenie nr 71/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lipca 2018 roku

w sprawie powołania Zespołu Akredytacyjnego do oceny działalności placówki ubiegającej się o akredytację na obszarze województwa podlaskiego

Na podstawie art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 roku w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 227, poz. 2247, z późn. zm.), w związku z art. 365 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§1

Powołuje się Zespół Akredytacyjny w składzie:

  1. Pani Ewa Piotrowska-Lipska, przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty – przewodniczący Zespołu;
  2. Pan Wojciech Kowalik, przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty – członek Zespołu;
  3. Pani Małgorzata Bandach, przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży – członek Zespołu;
  4. Pan Leszek Jan Kruszyniewicz, przedstawiciel organizacji pracodawców – członek Zespołu.

§2

Zadaniem powołanego Zespołu Akredytacyjnego jest dokonanie oceny spełniania przez Ośrodek Szkolenia Kierowców „Bocian” Agnieszka Bohdan z siedzibą w Łomży warunków wymaganych do przyznania akredytacji.

§3

Zespół Akredytacyjny pracuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 roku w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 227 poz. 2247, z późn. zm.).

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.