22 września 2022

Zarządzenie nr 70/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 września 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. nagród Podlaskiego Kuratora Oświaty

ZARZĄDZENIE NR      70 /2022
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia  21  września 2022 r.
w sprawie powołania komisji ds. nagród
Podlaskiego Kuratora Oświaty

 

 

Na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
(Dz.U. Nr 131, poz. 1078 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

                        Powołuję Komisję ds. nagród Podlaskiego Kuratora Oświaty, zwaną dalej „Komisją” w następującym składzie:

Barbara Buraczewska           – przewodnicząca, przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
Bożena Obuchowska            – członek, przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
Franciszek Górski                 – członek, przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
Krzysztof Sochoń                  – członek przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
Witold Gronostajski               – członek, przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
Agnieszka Zielenkiewicz       – członek, przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,
Jarosław Kałmucki                – członek, przedstawiciel ZNP,
Paweł Garley                         – członek, przedstawiciel Forum Związków Zawodowych.
       § 2

Zadaniem Komisji jest zaopiniowanie wniosków o przyznanie nagrody Podlaskiego Kuratora Oświaty, sporządzonych prawidłowo pod względem formalnym.

§ 3

1.      Posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący. Komisja przystępuje do opiniowania wniosków,  jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 2/3 jej członków.
2.      Członkowie Komisji zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz zachowania w tajemnicy wszystkich danych, do których mają dostęp
w  związku z pracą Komisji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.