8 września 2022

Zarządzenie Nr 65/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora do spraw obsługi kancelaryjno – administracyjnej urzędu w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku

ZARZĄDZENIE NR  65/2022
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 6 września 2022 r.

 

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora
 do spraw obsługi kancelaryjno – administracyjnej urzędu w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku

 

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1691) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora do spraw obsługi kancelaryjno – administracyjnej urzędu w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku w następującym składzie:

1)      Beata Pietruszka – Podlaski Kurator Oświaty, przewodnicząca Komisji,
2)      Wioletta Kowieska – dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji, członek Komisji,
3)      Małgorzata Bazyluk – specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji,
4)      Grzegorz Jaworowski – główny specjalista ds. informatycznych w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji (w części dotyczącej sprawdzianu umiejętności komputerowych).

 

 

§ 2

Do zadań Komisji należy:

1)      Przeprowadzenie w dniu 13 września 2022 r. testu wiedzy oraz sprawdzianu umiejętności komputerowych,
2)      przeprowadzenie w dniu 13 września 2022 r. rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami, podczas której oceniane są umiejętności kandydatów do zajmowania konkretnego stanowiska.

§ 3

Komisja sporządzi protokół z przebiegu prac Komisji oraz przedstawi kandydata do zatwierdzenia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.