29 sierpnia 2023

Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2023/2024

Zarządzenie Nr 58/2023

Podlaskiego Kuratora Oświaty

z dnia 29 sierpnia 2023 roku

w sprawie ustalenia Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty
na rok szkolny 2023/2024

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2023/2024, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 62/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2022/2023.

Załączniki

Plan nadzoru pedagogicznego 2023_2024
Data: 2023-08-29, rozmiar: 103 KB