7 stycznia, 2021

7 stycznia 2021

Zarządzenie Nr 101/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie procedury udzielenia zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. [1] zarządza […]

7 stycznia 2021

Ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

4 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone: Ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 4). Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 5, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. USTAWA z dnia […]