7 stycznia 2021

Zarządzenie Nr 101/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie procedury udzielenia zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. [1] zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Procedurę postępowania w sprawie dokonywania wydatków publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 66/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia dokumentu  „Procedura określająca zasady udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro”.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.

Podlaski Kurator Oświaty
/-/
mgr Beata Pietruszka

[1] zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami:  nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 roku, nr 74/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 roku,  nr 101/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. i nr 75/2019 z dnia 26 września 2019 r.