4 sierpnia 2021

Aktualna baza danych instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w województwie podlaskim

Przekazujemy do wiadomości i zachęcamy do ewentualnego korzystania z aktualnej bazy teleadresowej instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie przygotowanej przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Polityki Społecznej.

Wykaz bazy danych:

 1. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie podlaskim
  (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w dniu 28.06.2021r., poz. 2570) – stan na dzień 30.04.2021 r.,
 2. Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie podlaskimstan na 29 czerwca 2021 r.,
 3. Baza teleadresowa organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa podlaskiego stan na dzień 28.05.2021 r.,
 4. Interwencja kryzysowa – woj. podlaskie 2021 r. – stan na 07 czerwca 2021 r.,
 5. Zespoły Interdyscyplinarne – baza teleadresowa 2021stan na 28 czerwca 2021 r.,
 6. Baza Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
  w województwie podlaskim w 2021 r.
  ,
 7. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,
 8. Ośrodki Pomocy Społecznej i Centra Usług Społecznych woj. podlaskie 2021,
 9. Placówki zapewniające schronienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie na terenie województwa podlaskiego, w czasie epidemii wirusa SARSCoV-2aktualizacja luty/ marzec 2021 r.,
 10. Oferta poradnictwa specjalistycznego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie przy użyciu zdalnych środków komunikacji, w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 – aktualizacja luty/ marzec 2021 r.,
 11. Podmioty realizujące programy psychologiczno-terapeutyczne w województwie podlaskim w 2021 r.,
 12. Podmioty realizujące programy psychologiczno-terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2021 r.

 

Jednocześnie informujemy, że przedmiotowe wykazy opublikowane zostały na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku: https://www.gov.pl/web/uw-podlaski, a rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa

dodatkowo również w Biuletynie Informacji Publicznej PUW: https://puw.bip.gov.pl/prowadzone-rejestry/rejestr-jednostek-specjalistycznego-poradnictwa-w-woj-podlaskim-2021.html.