19 lipca 2022

ZARZĄDZENIE NR  58/2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie ustalenia „Procedury wyrażania zgody na zatrudnienie w przedszkolach i szkołach osób niebędących nauczycielami”

ZARZĄDZENIE NR  58/2022
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 15 lipca 2022 roku
w sprawie ustalenia „Procedury wyrażania zgody na zatrudnienie w przedszkolach i szkołach osób niebędących nauczycielami”

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku [1] zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się „Procedurę wyrażania zgody na zatrudnienie w przedszkolach i szkołach osób niebędących nauczycielami”, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 90/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 października 2018 roku w sprawie ustalenia „Procedury dotyczącej wyrażania zgody na zatrudnienie w przedszkolach i szkołach osób niebędących nauczycielami”.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

[1] zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami:  nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 roku, nr 74/2018 z dnia
21 sierpnia 2018 roku,  nr 101/2018 z dnia 9 listopada 2018 r., nr 75/2019 z dnia 26 września 2019 r.
i nr 62/2021 z dnia 22 września 2021 r.

 

Załączniki