23 marca 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku.

22 marca 2017 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 617)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.