20 czerwca 2022

Zarządzenie nr 47 /2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. nagród Ministra Edukacji i Nauki

ZARZĄDZENIE NR     47 /2022
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 17 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania komisji ds. nagród
Ministra Edukacji i Nauki

Na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U. Nr 131, poz. 1078 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję ds. nagród Ministra Edukacji i Nauki, zwaną dalej „Komisją” w następującym składzie:

  1. Barbara Buraczewska            – przewodnicząca, przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
  2. Irena Schabieńska                 – członek, przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
  3. Franciszek Górski                  – członek, przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
  4. Krzysztof Sochoń                   – członek przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
  5. Witold Gronostajski                – członek, przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
  6. Agnieszka Rzeszewska         – członek, przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,
  7. Jarosław Kałmucki                 – członek, przedstawiciel ZNP,
  8. Paweł Garley                         – członek, przedstawiciel Forum Związków Zawodowych.

§ 2

Zadaniem Komisji jest zaopiniowanie wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji i Nauki, sporządzonych prawidłowo pod względem formalnym.

§ 3

1.      Posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący. Komisja przystępuje do opiniowania wniosków,  jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 2/3 jej członków.
2.      Członkowie Komisji zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz zachowania w tajemnicy wszystkich danych, do których mają dostęp w  związku z pracą Komisji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.