22 czerwca 2022

ZARZĄDZENIE NR 48/2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania pani Agnieszki Moniki Kukisz od dokonanej oceny pracy

ZARZĄDZENIE NR 48/2022
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania
Pani Agnieszki Moniki Kukisz od oceny pracy dokonanej przez
p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Babikach

 

Na podstawie art. 6a ust. 10 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r.  w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1625), zarządza się, co następuje:

§1.

Powołuje się zespół oceniający do rozpatrzenia odwołania Pani Agnieszki Moniki Kukisz od oceny pracy dokonanej przez p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Babikach, w następującym składzie:

1.      Barbara Usarz – przewodniczący zespołu – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty,
2.      Rafał Czarnecki – członek zespołu – przedstawiciel Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Babikach,
3.      Ewelina Dobrenko – członek zespołu – przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Babikach,
4.      Małgorzata Lech – członek zespołu – doradca metodyczny z edukacji wczesnoszkolnej Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.

§2.

Zadaniem zespołu oceniającego jest rozpatrzenie odwołania Pani Agnieszki Moniki Kukisz od oceny pracy dokonanej przez p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Babikach oraz rozstrzygnięcie sprawy zgodnie z zapisem § 5 ust. 8 i 9 z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1625)

 

§3.

Posiedzenie zespołu oceniającego odbędzie się w dniu 4 lipca 2022 roku w siedzibie Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§4.

Osoby powołane do zespołu oceniającego, winny legitymować się stosownym upoważnieniem, które przedkładają najpóźniej w dniu posiedzenia przewodniczącemu zespołu.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.