9 czerwca 2022

ZARZĄDZENIE NR 44/2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 8 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców

 

ZARZĄDZENIE NR 44/2022
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 8 czerwca 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców

 

Na podstawie art. 78 ust. 2, art. 79 ust. 1 i art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn zm.) oraz § 1 pkt 1 i 2 Porozumienia z dnia 7 czerwca 2016 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim Bohdanem Józefem Paszkowskim a Podlaskim Kuratorem Oświaty Jadwigą Mariolą Szczypiń w sprawie powierzenia zadań związanych  z działalnością Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 19/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 1 marca 2019 r.[1] w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców wprowadza się następujące zmiany:

1)            odwołuje się Panią Marzenę Ciruk z funkcji Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego;
2)            powołuje się na Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Panią Grażynę Juchniewicz – starszego wizytatora w Delegaturze w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku;
3)            odwołuje się Panią Marzenę Ewę Piotrowską z funkcji protokolanta posiedzeń Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim;
4)            załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia;
5)            załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 44/2022
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 8 czerwca 2022 r.

 

1.       Rzecznik dyscyplinarny:
Marek Hanna – starszy wizytator w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

2.     Zastępcy rzecznika dyscyplinarnego:
1)      Brzozowski Marek Krzysztof – starszy wizytator w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
2)      Dmowska Ewa – starszy wizytator w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
3)      Domas Krzysztof – starszy wizytator w Wydziale Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
4)      Korecka Ewa – wizytator w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
5)      Lipińska Małgorzata – starszy wizytator w Wydziale Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
6)      Murawska Jolanta – starszy wizytator w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
7)      Olędzka Marzena – wizytator w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku
8)      Ozorowska Barbara – wizytator w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
9)      Piotrowska-Lipska Ewa – starszy wizytator w Wydziale Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
10)  Szutko Barbara – wizytator w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
11)  Wielgat Beata Ewa – wizytator w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku
12)  Witkowska Krystyna – starszy wizytator w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
13)  Polkowska Martyna – starszy wizytator w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
14)   Sidor Izabela – starszy wizytator w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
15)   Zalewski Bogdan – wizytator w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
16)   Zapert Izabella – starszy wizytator w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
17)   Juchniewicz Grażyna – starszy wizytator w Delegaturze w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
18)   Możejewska-Warejko Barbara – wizytator w Delegaturze w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
19)   Schabieńska Irena Bożena – Zastępca Dyrektora Delegatury w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
20)  Urynowicz-Piskorz Jadwiga Bogusława – wizytator w Delegaturze w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

 

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 44/2022
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 8 czerwca 2022 r.

 

Wykaz osób do protokołowania posiedzeń
Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim

1)      Borkowska Małgorzata – specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
2)      Kapuścińska Justyna – inspektor w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
3)      Kozłowska Magdalena – specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty  w Białymstoku,
4)      Strankowska Joanna – specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
5)      Wierzbicka Katarzyna – specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

 

 

 

 

 

[1] zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami: nr 2/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r.,  nr 76/2020 z dnia 21 października 2020 r.  i  nr 66/2020 z dnia 29 września 2021 r.