12 kwietnia 2018

Zarządzenie Nr 53/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 kwietnia 2018

w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie zorganizowania w 2018 roku letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego.

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz.450), zarządza się, co następuje:

§1

Powołuje się komisję konkursową do oceny i wyboru ofert w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 20 marca 2018 r. na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie zorganizowania w 2018 r. letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego, w następującym składzie:

 1. Elżbieta Kamińska – przewodnicząca – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty
 2. Halina Popławska – członek – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty
 3. Magdalena Kozłowska– członek – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty
 4. Beata Popławska – członek – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty
 5. Grażyna Czyżewska – członek – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty
 6. Jolanta Wróblewska-Chorzewska -członek – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty
 7. Wojciech Kosowicz – członek – przedstawiciel Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka.

§2

 1. Komisja rozpocznie pracę w dniu 16 kwietnia 2018 r.
 2. Komisja będzie pracować w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz.450), Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z dnia 20 marca 2018 r., Regulamin komisji konkursowej do oceny i wyboru ofert w otwartych konkursach ofert na wspieranie lub ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w województwie podlaskim oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§3

 Do zadań komisji należy:

 1. otwarcie ofert oraz poświadczenie złożenia oferty,
 2. dokonanie oceny złożonych ofert i wskazanie ofert najkorzystniejszych,
 3. sporządzenie protokołu i przedłożenie go do zatwierdzenia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.

 §4

 Komisja odrzuca ofertę w przypadku niespełnienia przez organizatora wypoczynku wymogów formalnych określonych w ustawie oraz w ogłoszeniu.

§5

 W przypadku uchylenia się od podpisania umowy przez organizatora wypoczynku, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Komisja dokona ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert uznanych za ważne.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.