21 września 2018

Zarządzenie Nr 84 /2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2018 roku

w sprawie powołania komisji ds. nagród Podlaskiego Kuratora Oświaty

Na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U. Nr 131, poz. 1078) zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję ds. nagród Podlaskiego Kuratora Oświaty, zwaną dalej „Komisją” w następującym składzie:

 1. Franciszek Górski – przewodniczący, przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
 2. Romuald Mazur – członek, przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
 3. Dorota Zimnoch – członek, przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
 4. Bożena Obuchowska – członek przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
 5. Witold Gronostajski – członek, przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
 6. Tadeusz Andrzej Mosiek – członek, przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
 7. Urszula Jarominiak – członek, przedstawiciel nauczycieli,
 8. Bożena Jolanta Chodyniecka – członek, przedstawiciel nauczycieli,
 9. Jarosław Kałmucki – członek przedstawiciel ZNP,
 10. Agnieszka Zielenkiewicz – członek, przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,
 11. Robert Szawiel – członek, przedstawiciel KNSZZ „Solidarność 80”,
 12. Paweł Garley – członek, przedstawiciel Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność-Oświata”.

§ 2

Zadaniem Komisji jest zaopiniowanie wniosków o przyznanie nagrody Podlaskiego Kuratora Oświaty, sporządzonych prawidłowo pod względem formalnym.

 § 3

 1. Posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący. Komisja przystępuje do opiniowania wniosków, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 2/3 jej członków.
 2. Członkowie Komisji zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz zachowania w tajemnicy wszystkich danych, do których mają dostęp w związku z pracą Komisji.

 § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.