22 października 2019

Zarządzenie nr 81/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 października 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Na podstawie § 15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 98, poz. 978 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin Kuratorium Oświaty w Białymstoku na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 18/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.