3 czerwca 2019

Zarządzenie nr 56/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu akredytacyjnego w celu dokonania oceny działalności placówki doskonalenia nauczycieli ubiegającej się o akredytację

Na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 2029) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję zespół akredytacyjny w składzie:

  1. Ewa Piotrowska-Lipska, przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty – przewodniczący Zespołu,
  2. Tadeusz Andrzej Mosiek, przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty – członek Zespołu,
  3. Lidia Kłoczko, dyrektor placówki posiadający stopień nauczyciela dyplomowanego – członek Zespołu,
  4. Grażyna Łaniewska, nauczyciel dyplomowany posiadający udokumentowany dorobek zawodowy w zakresie doskonalenia nauczycieli – członek Zespołu.

§ 2. Zadaniem powołanego zespołu akredytacyjnego jest dokonanie oceny spełniania przez Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach warunków wymaganych do przyznania akredytacji placówce doskonalenia nauczycieli.

§ 3. Zespół akredytacyjny pracuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 roku w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 2029).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.