17 listopada 2023

Organy prowadzące realizujące moduł 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 r. – rozliczenie dotacji

Szanowni Państwo,

zgodnie z zgodnie z § 4 ust. 2 oraz § 6 ust. 1 umowy zawartej w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” moduł 3 uprzejmie przypominam, że do dnia 15 stycznia 2024 r. (data wpływu do urzędu) organy prowadzące szkoły podstawowe, którym udzielono wsparcia finansowego, zobowiązane są do przedłożenia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty rozliczenia środków budżetu państwa otrzymanych w ramach wsparcia finansowego i zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej. Wzór rozliczenia środków otrzymanych w ramach dotacji w 2023 r. znajduje się w załączniku.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z § 3 pkt 5 ww. umowy do dnia 31 marca 2024 r. organy prowadzące zobowiązane są złożyć zbiorcze sprawozdania z realizacji zadania (data wpływu do urzędu).

Rozliczenie środków oraz zbiorcze sprawozdanie z realizacji programu, przygotowane przez organ prowadzący, należy przesłać na adres:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok

Załączniki