9 maja 2024

Informacja dotycząca nagród Ministra Edukacji oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom, za ich osiągnięcia w zakresie pracy
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, przyznawane są nagrody Ministra Edukacji
oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Obowiązujące rozporządzenia:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów
i tryby przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. z 2023 r. poz. 1258)

Nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz kuratora oświaty mogą
być przyznane nauczycielowi, który:
1) przepracował w szkole co najmniej 2 lata,
2) posiada wyróżniającą ocenę pracy,
3) posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, w
tym w realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie
zajęć organizowanych przez szkołę oraz w realizacji innych zadań statutowych szkoły,
w szczególności w zakresie:
a) kształtowania najważniejszych umiejętności uczniów określonych w podstawie
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego, kształcenia w
zawodach, kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego lub kształcenia w
zawodach szkolnictwa artystycznego lub
b) rozwiązywania problemów o charakterze wychowawczym lub socjalnym uczniów, lub
c) działań innowacyjnych, lub
d) pracy organizacyjnej na rzecz szkoły, lub
e) współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, lub
f) działań na rzecz oświaty w wymiarze co najmniej regionalnym.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody występuje:
– dyrektor szkoły – dla nauczycieli zatrudnionych w szkole (we wniosku należy umieścić
informację o opinii rady pedagogicznej),
– organ prowadzący szkołę – dla dyrektora szkoły.

Kurator oświaty lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny może z własnej inicjatywy
przyznać nagrodę nauczycielowi spełniającemu powyższe kryteria.

Dokumentacja dotycząca przyznania nagrody powinna zawierać:
1. pismo przewodnie zawierające imienną listę kandydatów do nagrody, z podaniem
stanowiska, jakie zajmuje kandydat, podpisane przez osobę reprezentującą jednostkę
organizacyjną sporządzającą wnioski (np. dyrektor szkoły),
2. wniosek (w jednym egzemplarzu) dotyczący kandydata, przygotowany na
obowiązujących formularzach wypełniony dwustronnie na jednej kartce – wnioski na
dwóch lub więcej kartkach zostaną odrzucone.

Druki do pobrania:
Wzór wniosku o nagrodę Ministra Edukacji
Wzór wniosku o nagrodę Podlaskiego Kuratora Oświaty

Wnioski należy składać do Kuratorium Oświaty w Białymstoku, w następujących terminach:
do 31 maja 2024 r. o przyznanie nagrody Ministra Edukacji,
do 28 czerwca 2024 r. o przyznanie nagrody Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Wnioski niespełniające wymogów formalnych oraz wnioski złożone po terminie nie będą
rozpatrywane.

Osoby, którym zostaną przyznane nagrody, otrzymają zaproszenia na uroczystość z okazji
Dnia Edukacji Narodowej, organizowaną w październiku przez Podlaskiego Kuratora
Oświaty, podczas której zostaną wręczone dyplomy.

Dodatkowych informacji w sprawach związanych z nagrodami udziela Magdalena Kozłowska
– specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji, tel. (85) 748-48-38.

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem danych osobowych jest Podlaski Kurator Oświaty, adres: Rynek
Kościuszki 9, 15-950 Białystok.
2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku: Inspektor
ochrony danych, Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950
Białystok, tel. 85-748-48-05, email: iod@kuratorium.bialystok.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO*, w powiązaniu z
przepisami ustawy Karta Nauczyciela, rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli –
w celu prowadzenia postępowań w sprawie przyznania nagród Ministra Edukacji i Nauki
oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty.
4. Odbiorcami danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz inne podmioty
uczestniczące w procesie przyznania nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz Podlaskiego
Kuratora Oświaty w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego
prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji sprawy oraz prawnie ustalony
okres archiwizacji – 10 lat.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych,
żądania ich sprostowania, prawo usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w
ramach sprawowania władzy publicznej), ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu
wobec przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem ich przetwarzanie.
7. W trakcie opiniowania wniosków o przyznanie nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz
Podlaskiego Kuratora Oświaty nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ani do profilowania. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, ani
do organizacji międzynarodowej.
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)