6 marca 2024

Ogólnopolski konkurs filmowy „Dbam o siebie w sieci”

Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu
małoletnich poniżej lat 15 w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu dnia 1 marca
2024 r. ogłosiła konkurs filmowy dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem „Dzieci
dzieciom – dbamy o siebie w sieci”.
Celem ww. Konkursu jest m.in.: zwrócenie uwagi na zagrożenia cyberprzemocą
w Internecie, promocja świadomego i bezpiecznego korzystania z Internetu oraz nowych
technologii, kształtowanie świadomości o odpowiedzialności za swoje postępowania
w Internecie, rozwijanie kreatywności i poszukiwania nowych twórczych form wyrazu.
W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, startujący w grupach
3-6 osobowych pod nadzorem opiekuna – nauczyciela. Konkurs został podzielony
na 3 kategorie wiekowe:
a) I grupa klasy I – III,
b) II grupa klasy IV – VI ,
c) III grupa klasy VII – VIII.

Każda szkoła może zgłosić do Konkursu maksymalnie jedną pracę w ramach danej
kategorii wiekowej. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy – krótkiego filmu
edukacyjnego, którego całkowity czas nie przekracza 60 sekund, o tematyce zgodnej z celami
Konkursu. Prace konkursowe należy dostarczyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem Praca
konkursowa. Ogólnopolski konkurs filmowy „Dbam o siebie w sieci” do siedziby Organizatora,
tj.:
Państwowa Komisja
do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa.
Termin złożenia prac konkursowych mija dnia 1 kwietnia 2024 r. Ogłoszenie wyników
Konkursu nastąpi dnia 1 czerwca 2024 r.
Szczegółowe informacje na temat ww. konkursu wraz z regulaminem i kartą
zgłoszeniową zamieszczono na stronie Organizatora https://pkdp.gov.pl/zapraszamy-doudzialu-w-konkursie-filmowym/. Pytania związane z regulaminem Konkursu należy kierować
na adres e-mail: marta.kaiper@pkdp.gov.pl

Załączniki

Regulamin konkursu (2)
Data: 2024-03-06, rozmiar: 119 KB
Plakat a3
Data: 2024-03-06, rozmiar: 146 KB