23 grudnia 2021

Wytyczne dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022

Wytyczne GIS, MZ, MEiN dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022 (tutaj)

Przepisy ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży  nie uległy zmianie. Wymienione przepisy obowiązują wszystkich organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.
W przypadku występowania w dalszym ciągu stanu epidemii – dodatkowo organizator wypoczynku powinien stosować się do zaleceń określonych w Wytycznych. W dokumencie występują zapisy, które zalecają obostrzenia w kwestii wymogów przy organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze względu na ich bezpieczeństwo.
Wytyczne stanowią podstawę dla organizatorów wypoczynku do opracowania własnych procedur (regulaminów) bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, adekwatnych do organizowanych różnych form wypoczynku. Regulaminy powinny uwzględniać specyfikę, charakter planowanych zajęć, sposób i miejsce ich realizacji, inne lokalne uwarunkowania, odpowiednio na zimowiskach, koloniach, półkoloniach, obozach, warsztatach, szkoleniach, itd.
W sprawach dotyczących przestrzegania przepisów sanitarno-higienicznych podczas pobytu na wypoczynku należy stosować się, przede wszystkim, do komunikatów zamieszczonych na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Urzędy te podejmują działania mające poprawić bezpieczeństwo zdrowotne, jak również informują o zmniejszaniu lub zwiększaniu restrykcji i udzielają ostatecznych informacji we wszystkich tematach związanych z bezpieczeństwem, w tym sanitarno-higienicznym i epidemiologicznym.

Na mocy rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1548), wprowadzone zostały zmiany w załączniku nr 6 do rozporządzenia, tj. w „Karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku”.

Każdy organizator wypoczynku może samodzielnie wydrukować swoje potwierdzenie o zgłoszonym wypoczynku w celu okazania lub udostępnienia rodzicowi.

Wytyczne GIS, MZ i MEiN dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021-2022