21 czerwca 2021

Informacje przekazane podczas spotkania z organizatorami wypoczynku letniego w 2021 r.

 1. Przepisy  regulujące organizację wypoczynku dzieci i młodzieży
  • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2020 r., poz. 1327),
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452),
  • wytyczne GIS, MZ oraz MEiN dla organizatorów wypoczynku letniego w 2021 roku.
 2. Zgłoszenie wypoczynku
  Każdy organizator wypoczynku zobowiązany jest zgłosić wypoczynek do kuratorium oświaty:

  • drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza on-line na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki j  http://wypoczynek.mein.gov.pl,
  • podpisany wydruk wypełnionego formularza elektronicznego zamieszczonego w bazie wypoczynku należy przesłać do Kuratorium Oświaty w Białymstoku (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście.
   Wersja papierowa nie jest wymagana przy uwierzytelnieniu formularza podpisem elektronicznym.
 3. Podpis elektroniczny
  W związku ze zmianami przepisów dotyczących możliwości podpisywania przez obywateli dokumentów elektronicznie, Ministerstwo Edukacji i Nauki podjęło działania i wprowadziło, oprócz kwalifikowanego podpisu elektronicznego, nową funkcjonalność, umożliwiając organizatorom wypoczynku dzieci i młodzieży podpisywanie zgłoszeń wypoczynku „potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP”.
  Serdecznie zachęcamy organizatorów wypoczynku do skorzystania z tej możliwości, która w znacznym stopniu usprawni i przyspieszy umieszczanie zgłoszeń w bazie oraz przyczyni się do ochrony środowiska.
 4. Termin zgłoszenia
  Zgłoszenia dokonuje się:

  • najpóźniej 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, w przypadku wypoczynku krajowego,
  • najpóźniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, w przypadku półkolonii oraz wypoczynku za granicą,
  • najpóźniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi – nie chodzi tu o problemy organizacyjne organizatora tj. niezakończony nabór uczestników, nieobecność osoby.
 5. Informacja o niekaralności
  Kierownikiem oraz wychowawcą może być osoba, która nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowi, przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości, przeciwko rodzinie i opiece, przestępstwa określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii; osoba wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.
  W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków kandydat przedstawia organizatorowi wypoczynku informację z Krajowego Rejestru Karnego – zaświadczenie ważne 12 miesięcy lub oświadczenie o niekaralności za powyższe przestępstwa – dotyczy osób zatrudnionych na podstawie przepisów, które przewidują warunek niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
 6. Informacja dotyczącą Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
  Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.) przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS) z dostępem ograniczonym.
 7. Błędy najczęściej popełniane podczas zgłaszania wypoczynku
  • Wybranie niewłaściwej formy prawnej organizatora (kluby sportowe, stowarzyszenia działające przy szkołach nie są szkołami). Przed zaznaczeniem statusu prawnego organizatora należy sprawdzić jego formę prawną, np. w wyszukiwarce REGON.
  • Brak wypełnienia informacji o organizatorze, a w szczególności brak adresu poczty elektronicznej, a także brak numeru NIP, REGON, KRS, nr zaświadczenia z rejestru  organizatorów turystyki.
  • Zbyt lakoniczny program wypoczynku.
  • Brak wypełnienia informacji dotyczącej warunków sanitarno-higienicznych w obiekcie. Informacje te obowiązany jest wypełnić każdy organizator, zarówno ten, który organizuje wypoczynek w obiekcie hotelarskim, jak też w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku, jak też dla miejsca bez stałej infrastruktury.
  • Brak załączników w formie papierowej, tj. opinii PSP, szkicu pomieszczeń, oświadczenia o ubezpieczeniu uczestników wyjazdu zagranicznego.
  • Niewłaściwe zaznaczanie informacji o niekaralności – zaświadczenie z KRK jest ważne 12 miesięcy i musi być aktualne w całym okresie trwania wypoczynku. Data złożenia oświadczenia nie może być późniejsza nie data zgłoszenia wypoczynku.
  • Brak informacji o umowie zawartej z pielęgniarką, lekarzem lub pracownikiem medycznym – znajomość danych teleadresowych placówki świadczącej usługi medyczne nie wystarczy! Według tegorocznych wytycznych organizator zapewnia stałą obecność lub możliwość natychmiastowej konsultacji z pielęgniarką, lekarzem lub ratownikiem medycznym.
 8. Uwagi do zgłaszania wypoczynku
  • Jeśli wypoczynek organizowany jest w szkole lub placówce oświatowej, nie wymagane są żadne załączniki. Należy zaznaczyć wypoczynek w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku, a następnie odznaczyć szkołę lub placówkę.
  • W informacji o kwalifikacjach kierownika, w przypadku osoby zajmującej stanowisko kierownicze w szkole lub placówce oświatowej, prosimy o wpisywanie w punkcie 7 stanowiska tej osoby – ułatwi nam to weryfikację zgłoszenia.
  • W przypadku korekty zgłoszenia należy wysłać również wersję papierową.
  • Każda zmiana danych zawartych w zgłoszeniu wypoczynku musi być zgłoszona do właściwego kuratorium. Wzór korekty zgłoszenia znajduje się na stronie kuratorium.
  • Niedopuszczalne jest dokonywania zmian (wg potrzeb organizatora) na drukach, których wzory określają załączniki do rozporządzenia.
 9. Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku umieszczane są informacje dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży – zachęcamy do korzystania.
 10. Osoby zajmujące się wypoczynkiem dzieci i młodzieży w województwie podlaskim:
  • Magdalena Kozłowska – 85 748 48 38
  • Małgorzata Borkowska – 85 748 48 00.