15 czerwca 2020

Informacja dla organizatorów wypoczynku – lato 2020

W związku z zagrożeniem związanym z koronawirusem, do chwili obecnej, nie zmieniły się przepisy regulujące organizację wypoczynku dzieci i młodzieży.

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju. Zawierają wymagania dotyczące przygotowania wypoczynku, w tym organizacji wyżywienia uczestników, bazy noclegowej czy wyposażenia w środki ochrony osobistej.

https://www.kuratorium.bialystok.pl/wp-content/uploads/2020/05/wytyczne-gis-mz-i-men-dla-organizatorow-wypoczynku-dzieci-i-mlodziezy-w-2020-roku.pdf

Przy zgłaszaniu wypoczynku do Kuratorium Oświaty w Białymstoku należy zwrócić szczególną uwagę na zmniejszenie liczby dzieci w grupie oraz proponowany program wypoczynku, który powinien być realizowany w miejscu wypoczynku lub w jego najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi. Wyłączone z programu lub ograniczone do minimum powinny być wyjścia do miejsc publicznych, w tym zwiedzanie obiektów publicznych. Należy zapewnić stałą obecność lub możliwość natychmiastowej interwencji pielęgniarki lub ratownika medycznego lub lekarza.

Zgłoszenie odbywa się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza on-line na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej https://wypoczynek.men.gov.pl.

Podpisany wydruk wypełnionego formularza elektronicznego zamieszczonego w bazie wypoczynku należy przesłać do Kuratorium Oświaty w Białymstoku (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z możliwości uwierzytelnienia formularza elektronicznego (podpis elektroniczny) przy użyciu mechanizmów określonych  w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700), a także podpisywanie zgłoszeń wypoczynku „potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP”. W tym przypadku niepotrzebne jest składanie wersji papierowej zgłoszenia, co w znacznym stopniu usprawni i przyspieszy umieszczanie wypoczynków w bazie oraz przyczyni się do ochrony środowiska.

Profil zaufany można uzyskać tutaj.

Zgłoszenia dokonuje się:

najpóźniej 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku,

najpóźniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku w przypadku półkolonii oraz wypoczynku za granicą,

najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi.

W przypadku niedopełnienia wyżej wymienionych terminów wydawane będą decyzje administracyjne o odmowie umieszczenia zgłoszenia wypoczynku w bazie. Wypoczynek może się odbyć wyłącznie po umieszczeniu zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku.

Organizator wypoczynku zawiadamia niezwłocznie kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku, a w przypadku organizatora wypoczynku posiadającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kuratora oświaty właściwego ze względu na lokalizację wypoczynku, o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku.

Kto organizuje wypoczynek pomimo braku umieszczenia jego zgłoszenia w bazie wypoczynku, podlega karze grzywny. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku informowania kuratora oświaty o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku.

W zależności od rodzaju wypoczynku, do odpowiedniego formularza zgłoszenia wypoczynku należy dołączyć załączniki:

a) w obiekcie hotelarskim (hotel, pensjonat, schronisko całoroczne) – kopia opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,

b) w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku – kopia opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz szkic pomieszczeń obiektu z określeniem ich funkcji,

c) w obiekcie bez stałej infrastruktury komunalnej (pole namiotowe) – kopia opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz szkic sposobu zagospodarowania terenu przeznaczonego na wypoczynek.

Opinia straży pożarnej wymagana jest również w przypadku półkolonii.

Jeśli wypoczynek odbywa się w szkole lub placówce oświatowej załączniki nie są wymagane.

Opinia straży pożarnej ważna jest przez okres 3 lat od dnia jej wydania, jeżeli warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu nie uległy zmianie.

W przypadku, gdy organizator składa wersję papierową zgłoszenia wypoczynku, powinien wydrukować również załączniki.

Zgłoszeniu do bazy wypoczynku nie podlega zamiar zorganizowania wypoczynku przez szkołę lub placówkę, trwający do 3 dni. Dyrektor szkoły lub placówki zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny o zamiarze zorganizowania wypoczynku, przekazując tym organom kartę wypoczynku.

Kierownikiem wypoczynku może być:

  • osoba zajmująca kierownicze stanowisko w szkole lub placówce, np. aktualny dyrektor szkoły lub placówki, wicedyrektor, kierownik internatu oraz czynny instruktor harcerski w stopniu co najmniej podharcmistrza,
  • nauczyciel oraz inna osoba posiadająca co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno–wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat – jeśli ma ukończony kurs dla kierownika wypoczynku.

Wychowawcą wypoczynku może być:

  • nauczyciel,
  • osoba pracująca w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo–wychowawczych, posiadająca wykształcenie na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą,
  • instruktor harcerski w stopniu co najmniej przewodnika,
  • osoba, która ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku.

Nie można łączyć funkcji kierownika i wychowawcy.

Warto zapoznać się z materiałami umieszczonymi na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej  https://wypoczynek.men.gov.pl/strona/Organizatorzy, oraz odwiedzać stronę internetową Kuratorium Oświaty w Białymstoku https://www.kuratorium.bialystok.pl/category/sport-i-wypoczynek/wypoczynek-aktualnosci, na której umieszczane są bieżące komunikaty.

Informacji na temat organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży udzielają:

Magdalena Kozłowska oraz Małgorzata Borkowska – starsi inspektorzy w Wydziale Kadr i Organizacji, tel. 85 748 48 38.