22 lutego 2022

Zarządzenie Nr 9/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie organizacji II etapu wojewódzkiego I Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego

Zarządzenie Nr 9/2022
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie organizacji 
II etapu wojewódzkiego
I Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego.

  Na podstawie:

1. § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1036 );

2. § 5 Regulaminu I Ogólnopolskiego  Konkursu Retorycznego;

3. § 4 porozumienia z dnia 30 września 2021 r.  zawartego pomiędzy  Lubelskim Kuratorem Oświaty i Podlaskim Kuratorem Oświaty w sprawie organizacji w/w Konkursu

zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję zespół oceniający wystąpienia konkursowe II etapu wojewódzkiego
I Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego w składzie:

1.      Pani Beata Filipkowska   – przewodnicząca
2.      Pani  Irena Janczewska  –  członek
3.      Pani Urszula Wiska  –  członek

§ 2. Powołuję zespół nadzorujący przebieg eliminacji II etapu wojewódzkiego
I Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego  w składzie:

1.       Pani  Alicja Myśliwiec – przewodnicząca
2.       Pani  Anna Chmielewska –  członek
3.       Pani  Marzena Anna Chętnik – członek

§ 3. Miejsce przeprowadzenia Konkursu na etapie wojewódzkim – Szkoła Podstawowa Nr 5  w Łomży, ul. Polna 40A 18 – 400 Łomża.

§ 4. Etap wojewódzki Konkursu zostanie przeprowadzony zgodnie z § 3 pkt. 9 ww. regulaminu w dniu 4 marca 2022 r.

§ 5. Wojewódzka Komisja Konkursowa zakwalifikuje do etapu III ogólnopolskiego wszystkich uczestników, którzy uzyskali przynajmniej 90% możliwych do uzyskania punktów.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.