11 czerwca 2024

Wzory sprawozdań z realizacji Programu Aktywna tablica w 2023 r.

Informujemy że na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/wzory-sprawozdan-z-realizacjiprogramu-aktywna-tablica-w-2023-r, zostały zamieszczone wzory sprawozdań z realizacji Programu
Aktywna tablica w 2023 r.
Przypominamy, że zgodnie z § 17 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października
2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”, w terminie do 15 września każdego roku
następującego po roku otrzymania wsparcia finansowego, organy prowadzące składają wojewodom
sprawozdania zawierające:
1. zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach udzielonego wsparcia
finansowego, z wyszczególnieniem wkładu własnego;
2. ocenę wpływu stosowania TIK w szkołach na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania
i uczniów w proces uczenia się;
3. charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu