11 stycznia 2022

Wysokość opłaty akredytacyjnej w 2022 roku wnoszonej przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej.

Wysokość opłaty akredytacyjnej w 2022 roku wnoszonej przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej.

Na podstawie art. 118 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, podaje do publicznej wiadomości na stronie urzędu obsługującego tego ministra wysokość opłaty w następnym roku kalendarzowym zwaloryzowanej zgodnie z ust. 6.

Zgodnie z art. 118 ust. 6 – 8 ww. ustawy oraz § 3 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1692) podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej, z wyjątkiem podmiotu, który całość kształcenia prowadzi nieodpłatnie, wnosi opłatę w wysokości 1102,68 zł.

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Rynek Kościuszki 9
15-950 Białystok

NBP Oddział Okręgowy w Białymstoku

22 1010 1049 1004 0722 3100 0000

Opłata nie podlega zwrotowi od dnia złożenia wniosku o przyznanie akredytacji.

Załączniki