4 stycznia 2021

Wysokość opłaty akredytacyjnej w 2021 roku wnoszonej przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej

Zgodnie z art. 118 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, podaje do publicznej wiadomości na stronie urzędu obsługującego tego ministra wysokość opłaty w następnym roku kalendarzowym zwaloryzowanej zgodnie z ust. 6.

Zgodnie z art. 118 ust. 6 – 8 ww. ustawy oraz § 3 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1692) podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej, z wyjątkiem podmiotu, który całość kształcenia prowadzi nieodpłatnie, wnosi opłatę w wysokości 1067,45 zł (słownie: jeden tysiąc sześćdziesiąt siedem złotych czterdzieści pięć groszy), na rachunek bankowy:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku
NBP Oddział Okręgowy w Białymstoku
22 1010 1049 1004 0722 3100 0000

Opłata nie podlega zwrotowi od dnia złożenia wniosku o przyznanie akredytacji.

Załączniki

Opłata za akredytację formy pozaszkolnej w 2021 roku
Opłata za akredytację formy pozaszkolnej w 2021 roku
Data: 2021-01-04, rozmiar: 42 KB