19 sierpnia 2022

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

18 sierpnia 2022 r. została ogłoszona:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730)

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r., z wyjątkiem:

  1. art. 2, art. 4, art. 5 pkt 1, art. 6, art. 7, art. 23, art. 24 i art. 28 ust. 3, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
  2. art. 1 pkt 25 lit. h, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.

Załączniki