13 października 2022

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

12 października 2022 r. została ogłoszona:

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2089).

 Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 2
i art. 4, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Tekst ustawy