13 czerwca 2019

Ustawa z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami

11 czerwca 2019 r. została ogłoszona:

Ustawa z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. poz. 1078).

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 30 pkt 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.