7 kwietnia 2021

Szczególne rozwiązania w zakresie obsadzania stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty przed dniem 2 września 2021 roku

Zgodnie z § 11ha rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.), który wszedł w życie 6 lutego 2021 roku:

1. W przypadku konieczności obsadzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty przed dniem 2 września 2021 r. organ prowadzący może:

1)  przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki oraz zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 oraz z 2020 r. poz. 568 i 2157) albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli, działających w jednostce systemu oświaty, w której przedłuża się powierzenie stanowiska dyrektorowi, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2026 r., jednak nie krótszy niż jeden rok szkolny, albo,

2) powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty wicedyrektorowi, a w jednostce, w której nie ma wicedyrektora – nauczycielowi tej jednostki, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2022 r., albo

3) przedłużyć powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2022 r.

1a.   Opinia zakładowej organizacji związkowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest wydawana w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia organu prowadzącego o wydanie tej opinii.

2. W przypadku przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty na podstawie § 11h ust. 1a pkt 1, a następnie na podstawie ust. 1 pkt 1, łączny okres przedłużenia powierzenia tego stanowiska nie może być dłuższy niż pięć lat szkolnych.

3. W przypadku powierzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty na podstawie § 11h ust. 1d, a następnie przedłużenia powierzenia tego stanowiska na podstawie ust. 1 pkt 1, okres przedłużenia powierzenia tego stanowiska nie może być dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2022 r.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, łączny okres pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty może być dłuższy niż 10 miesięcy.

5. W przypadku jednostek systemu oświaty nowo zakładanych organ prowadzący może powierzyć stanowisko dyrektora jednostki systemu oświaty ustalonemu przez siebie kandydatowi, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2022 r., jednak nie krótszy niż jeden rok szkolny.

6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 

1. W celu wydania opinii przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty (nauczyciel mianowany lub dyplomowany), na podstawie § 11ha ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.), organ prowadzący powinien przedłożyć następujące dokumenty:

a) wniosek wraz z uzasadnieniem (zgodnie z wzorem nr 1);

b) uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań na stanowisko dyrektora danej jednostki, określonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 1597, z późn. zm.);

c) uwierzytelniona kopia opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki;

d) uwierzytelniona kopia opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 oraz z 2020 r. poz. 568 i 2157) albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli, działających w jednostce systemu oświaty.

2. W celu wydania opinii przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora nowo zakładanej jednostki systemu oświaty (kandydat nauczyciel mianowany lub dyplomowany), na podstawie § 11ha ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.), organ prowadzący powinien przedłożyć następujące dokumenty :

a) wniosek wraz z uzasadnieniem (zgodnie z wzorem nr 2)

b) uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata wymagań na stanowisko dyrektora danej jednostki systemu oświaty, określone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce
(Dz. U. poz. 1597, z późn. zm.).

3. W celu wydania opinii przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie przedłużenia powołania na stanowisko dyrektora oraz powołania na stanowisko dyrektora nowo zakładanej jednostki systemu oświaty osoby niebędącej nauczycielem, na podstawie
§ 11ha ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.), organ prowadzący powinien przedłożyć następujące dokumenty:

a) wniosek wraz uzasadnieniem;

b) uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań na stanowisko dyrektora danej jednostki systemu oświaty, określone
w § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce
(Dz. U. poz. 1597, z późn. zm.);

c) uwierzytelniona kopia opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki (z wyjątkiem nowo zakładanej jednostki systemu oświaty);

d) uwierzytelniona kopia opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 oraz z 2020 r. poz. 568 i 2157) albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli, działających w jednostce systemu oświaty (z wyjątkiem nowo zakładanej jednostki systemu oświaty).

4. W celu wydania opinii przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły jednostki systemu oświaty lub przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły jednostki systemu oświaty wicedyrektorowi, a w jednostkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora nauczycielowi tej jednostki, na podstawie art. 11ha ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.), organ prowadzący powinien przedłożyć następujące dokumenty:

a) wniosek wraz z uzasadnieniem i informacją o planowanym okresie powierzenia lub przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora;

b) uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata;

c) uwierzytelniona kopia opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki.