3 listopada 2021

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

28 października 2021 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1967). 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2021 r.

Tekst rozporządzenia

Nowelizacja rozporządzenia  przewiduje m.in.:

  1. przedłużenie do dnia 30 listopada 2021 r. obowiązywania aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów określonych przepisami modyfikowanego aktu normatywnego;
  2. modyfikację regulacji dotyczących obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie szkół i placówek oświatowych.

§ 25 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z późn. zm.) – w brzmieniu obowiązującym od 31 października 2021 r. 

Do dnia 30 listopada 2021 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa:

4) przez uczniów oraz osoby zatrudnione w szkole lub placówce oświatowej
– poza czasem zajęć edukacyjnych na ich terenie, chyba że kierujący takim podmiotem postanowi inaczej;

§ 25 ust. 4 pkt 15 i 15a ww. rozporządzenia

Nakazu dotyczącego zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa nie stosuje się w przypadku:

15) dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz osób zatrudnionych w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub placówce oświatowej oraz w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – na ich terenie, chyba że kierujący takim podmiotem lub formą wychowania lub opieki postanowi inaczej;
15a) uczniów oraz osób zatrudnionych w szkole lub placówce oświatowej – w czasie zajęć edukacyjnych na ich terenie, chyba że kierujący takim podmiotem postanowi inaczej.