14 grudnia 2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

13 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych  (Dz. U. poz. 2294).

 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.