5 lipca 2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

2 lipca 2021 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1203).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1:
1) pkt 5 lit. a i b oraz lit. d w zakresie odesłania do ust. 5a,
2) pkt 9
– które wchodzą w życie z dniem 1 września 2021 r.

 

Załączniki