29 sierpnia 2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracyKliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tytuł wiadomości.

26 sierpnia 2022 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym
od pracy (Dz. U. poz. 1798).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.

Tekst rozporządzenia