23 stycznia 2018

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – obowiązki pracodawców lub organizatorów zatrudniających osoby lub nawiązujących z nimi inne formy współpracy w ramach działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek w województwie podlaskim, organizatorzy innych form współpracy,

informuję, że został uruchomiony Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS). Nakłada to na Państwa nowe obowiązki. Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 862 z późn. zm.) przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS) z dostępem ograniczonym.

Obowiązek ten jest konieczny także w przypadku podejmowania współpracy, np. w ramach wolontariatu, w zakresie działalności związanej z krajoznawstwem i turystyką czy profilaktyką i opieką zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, zajęciami dodatkowymi w placówkach oświatowych oraz instytucjach kultury.

Zgodnie z art. 23 ww. ustawy, dopuszczenie osoby do pracy lub innej działalności opisanej powyżej bez uzyskania informacji z RSPTS stanowi wykroczenie i podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

Poniżej zamieszczam list Ministra Edukacji Narodowej do Dyrektorów Przedszkoli, Szkół i Placówek, w którym znajdą Państwo szczegółową instrukcję uzyskiwania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym. Bardzo proszę o realizację obowiązku wynikającego z wymienionych przepisów.

 

wz. Podlaskiego Kuratora Oświaty
mgr Bożena Dzitkowska
Wicekurator Oświaty

Załączniki