3 marca 2021

Projekt „Zawodowcy na START” dla szkół kształcących w zawodzie technik ekonomista i technik rachunkowości

Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. w Lublinie zaprasza szkoły do udziału w realizacji projektu pn. „Zawodowcy na START – Opracowanie modelowego programu nauki zawodu w zakresie stażu uczniowskiego dla zawodów w branży ekonomiczno-administracyjnej” (nr projektu: POWR.02.15.00-00-2007/20) w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu dla branży ekonomiczno-administracyjnej poprzez opracowanie we współpracy z placówkami kształcenia zawodowego oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym modelowego programu praktycznej nauki zawodu w ramach stażu uczniowskiego dla dwóch zawodów na poziomie kwalifikacji technika ekonomisty i technika rachunkowości oraz zasad jakości zapewniania kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawców w ramach projektu trwającego od 01.12.2020 r. do 31.05.2022 r.

Więcej informacji na stronie http://www.zawodowcynastart.pl lub w bezpośrednim kontakcie z biurem projektu pod nr tel. 505 465 100, e-mail: zns@csi.info.pl