18 sierpnia 2023

Projekt Lustro dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Projekt Lustro jest programem profilaktyki uniwersalnej rekomendowanym w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego (www.programyrekomendowane.pl). Projekt jest realizowany ze środków publicznych przeznaczonych na ten cel przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ze środków Ministerstwa Zdrowia.

Bezpłatne wsparcie przewidziane w projekcie zakłada realizację wszystkich działań od 1.09.2023 r. do końca 2023 r.

Adresaci: uczniowie klas I – III szkół ponadpodstawowych

Program opiera się na realizacji z uczniami zajęć psychoedukacyjnych wspierających kompetencje społeczne i emocjonalne oraz rozwój psychospołeczny uczniów klas I – III szkół ponadpodstawowych. Zajęcia realizowane są przez wychowawcę klasy.

Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie www.projektlustro.pl.