11 października 2018

Procedura wyrażania zgody na zatrudnienie w szkołach nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji

Załącznik do Zarządzenia Nr   89 /2018 r.
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 5 października 2018 r.

I. Podstawa prawna

 1. 10 ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

II. Postanowienia wstępne

 1. Ilekroć w procedurze jest mowa bez bliższego określenia o:
  • szkole – rozumie się przez to jednostki systemu oświaty, nad którymi nadzór pedagogiczny sprawuje Podlaski Kurator Oświaty;
  • dyrektorze – rozumie się przez to dyrektora jednostki organizacyjnej, o której mowa w pkt 1;
  • wniosku – rozumie się przez to wniosek dyrektora do Podlaskiego Kuratora Oświaty o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska, w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela oraz braku możliwości zatrudnienia nauczyciela posiadającego wymagane kwalifikacje do prowadzenia danych zajęć;
  • nauczycielu nieposiadającym wymaganych kwalifikacji – rozumie się przez to nauczyciela, nieposiadającego wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska, w rozumieniu rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, wobec którego nie stosuje się przepisów rozdziału 3a ustawy Karta Nauczyciela, a dla celów płacowych traktowanego jako nauczyciel stażysta.

III. Wymagane dokumenty

 1. Wniosek dyrektora o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji (wzór wniosku).
 2. Do wniosku należy załączyć:
  • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje nauczyciela (w przypadku, gdy nauczyciel rozpoczął lub kontynuuje studia celem nabycia kwalifikacji także zaświadczenie wydane przez uczelnię);
  • oświadczenie dyrektora o podjętych działaniach w celu pozyskania nauczyciela z wymaganymi kwalifikacjami;
  • w przypadku wniosku o zatrudnienie nauczyciela w wymiarze co najmniej ½ etatu, zaświadczenie właściwego urzędu pracy o braku nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje, poszukujących pracy;
  • oświadczenie dyrektora o zgłoszeniu wolnego stanowiska pracy za pośrednictwem aplikacji na stronie kuratorium: http://www.kuratorium.bialystok.pl/praca-dla-nauczycieli-dodaj-oferte, zgłoszenie powinno być zamieszczone w terminie nie krótszym niż 7 dni przed wystąpieniem z wnioskiem o zatrudnienie nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji.

IV. Miejsce złożenia dokumentów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Rynek Kościuszki 9
15-950 Białystok.

V. Termin składania dokumentów

Wnioski mogą być składane przez cały rok szkolny, jednak wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie od początku nowego roku szkolnego należy składać po dniu 31 lipca.

VI. Pozostałe informacje

 1. Projekt stanowiska Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji przygotowują oraz informacji w sprawie udzielają pracownicy Wydziału Kadr i Organizacji, 85 748 48 05, 85 748 48 14.
 2. Zgoda kuratora nie jest wymagana w przypadku zatrudnienia na podstawie art. 10  ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela – w szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły, dopuszczalne jest nawiązanie stosunku pracy z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, legitymującą się wymaganym poziomem wykształcenia i przygotowaniem merytorycznym do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć) lecz nieposiadającą przygotowania pedagogicznego, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

VII. Formularze do pobrania

Formularz nr 1 – Wniosek dyrektora o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji.

Załączniki

procedura-nauczyciel-nieposiadajacy-kwalifikacji1
Data: 2021-07-15, rozmiar: 85 KB