11 października 2018

Procedura wyrażania zgody na zatrudnienie osób niebędących nauczycielami

Załącznik do Zarządzenia Nr   90/2018 r.
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia  5  października 2018 r.

I. Podstawa prawna

 1. 15 ust. 1-2, art. 32 ust. 9, art. 34 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

II. Postanowienia wstępne

 1. Ilekroć w procedurze jest mowa bez bliższego określenia o:
  • szkole – rozumie się przez to szkołę publiczną lub szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, w zakresie dotyczącym realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, nad którymi nadzór pedagogiczny sprawuje Podlaski Kurator Oświaty;
  • przedszkolu – rozumie się przez to przedszkole publiczne lub niepubliczne oraz publiczne i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, w zakresie dotyczącym realizacji zajęć rozwijających zainteresowania dziecka (o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe), nad którymi nadzór pedagogiczny sprawuje Podlaski Kurator Oświaty;
  • dyrektorze – rozumie się przez to dyrektora szkoły lub przedszkola;
  • wniosku – rozumie się przez to wniosek dyrektora do Podlaskiego Kuratora Oświaty o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby nieposiadającej wymaganych kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela, w przypadku uzasadnionym brakiem możliwości zatrudnienia nauczyciela posiadającego wymagane kwalifikacje do prowadzenia danych zajęć;
  • osobie niebędącej nauczycielem – rozumie się przez to osobę posiadającą przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć, zatrudnianą na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, do której stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych nauczycieli oraz ustala się wynagrodzenie nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego.

III. Wymagane dokumenty

 1. Wniosek dyrektora o wyrażenie zgody na zatrudnienie w przedszkolu lub szkole osoby niebędącej nauczycielem (wzór wniosku dostępny pod adresem: http://www.kuratorium.bialystok.pl/wp-content/uploads/2018/10/wniosek-zatrudnienie-osoby-niebedacej-nauczycielem.docx).
 2. Do wniosku należy załączyć:
  • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osoby niebędącej nauczycielem;
  • oświadczenie dyrektora o podjętych działaniach w celu pozyskania nauczyciela z wymaganymi kwalifikacjami;
  • oświadczenie dyrektora o dokonaniu zgłoszenia wolnego stanowiska pracy za pośrednictwem aplikacji na stronie kuratorium: http://www.kuratorium.bialystok.pl/praca-dla-nauczycieli-dodaj-oferte, zgłoszenie powinno być zamieszczone w terminie nie krótszym niż 7 dni przed wystąpieniem z wnioskiem o zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem;
  • w przypadku wniosku o zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem w wymiarze co najmniej ½ etatu, zaświadczenie właściwego urzędu pracy o braku nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje, poszukujących pracy.

IV. Miejsce złożenia dokumentów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku Rynek Kościuszki 9 pokój 104.

Wniosek wraz z załącznikami można też przesłać na adres:
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Rynek Kościuszki 9
15-950 Białystok.

V. Termin składania dokumentów

Wnioski mogą być składane przez dyrektorów przedszkoli i szkół przez cały rok szkolny, jednak wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie od początku nowego roku szkolnego należy składać po dniu 31 lipca.

VI. Pozostałe informacje

 1. Projekt stanowiska Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie w przedszkolu lub szkole osoby niebędącej nauczycielem przygotowują oraz informacji w sprawie udzielają pracownicy Wydziału Kadr i Organizacji,
  85 748 48 00, 85 748 48 14.
 2. Procedura nie ma zastosowania do osób posiadających przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego. Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe zatrudnienie tej osoby następuje za zgodą organu prowadzącego.

VII. Formularze do pobrania

Formularz nr 1 – Wniosek dyrektora o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem.