6 czerwca 2017

Podsumowanie I etapu Pilotażu programowania – wrzesień 2017 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje zorganizowanie uroczystego podsumowania pierwszego etapu projektu we wrześniu 2017 r. Na uroczystość zostanie zaproszona i wyróżniona jako reprezentant jedna szkoła z każdego województwa.

Ministerstwo Edukacji Narodowej powoła komisję, której zadaniem będzie ocena realizacji innowacji w ramach pilotażu. Kryterium oceny prezentacji osiągnięć będzie obejmowało aktywność we wdrażaniu innowacji oraz różnorodność podejmowanych działań udokumentowana poprzez upowszechnianie informacji na stronach szkolnych (lub innych).

Proszę o sporządzenie sprawozdań z realizacji działań pilotażowych w roku szkolnym 2016/2017 w formie prezentacji w programie PowerPoint, która powinna zawierać: logo pilotażu, nazwę szkoły, imiona i nazwisko autora/autorów, tytuł innowacji, etap edukacyjny oraz opis konkretnych działań (np. przebiegu zajęć z wykorzystaniem różnych pomocy dydaktycznych lub innowacyjnych metod i form pracy, przeprowadzenie konkursu, realizacji projektu edukacyjnego itp.). Prezentację należy uzupełnić zdjęciami, animacją bądź filmem obrazującym uzyskanie zamierzonego efektu. Prezentacja powinna zostać zamieszczona na stronie internetowej szkoły.

O reprezentowanie województwa podlaskiego będą mogły ubiegać się szkoły, które brały udział w pilotażu i do dnia 23 czerwca 2017 r. prześlą na adres kdomas@kuratorium.bialystok.pl link do prezentacji, imiona i nazwisko autora/autorów oraz nazwę szkoły. Informacje uzyskane ze szkół zostaną przekazane do oceny przez komisję w Ministerstwie Edukacji Narodowej.