24 maja 2018

Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Delegaturze w Suwałkach

Ogłoszenie nr:  27747
Data ukazania się ogłoszenia:  24  maja  2018 r.

Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Podlaski Kurator Oświaty  poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko:
wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego ( z wyłączeniem ewaluacji) w Delegaturze w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
15-950 Białystok
Rynek Kościuszki 9
Miejsce wykonywania pracy:
Delegatura w Suwałkach
ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 73
16-400 Suwałki

praca w siedzibie urzędu i w terenie,

 • praca przy  komputerze,
 • stanowisko pracy usytuowane jest  na II piętrze budynku biurowego, budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Warunki pracy

 • stres związany z pracą z różnymi klientami uczestniczącymi w procesie  kontroli w szkołach lub placówkach,
 • praca w terenie w siedzibach nadzorowanych szkół i przedszkoli

Zakres zadań:

 • przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek, w tym kontrolę spełniania przez niepubliczne szkoły warunków określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe
 • wykonywanie zadań z zakresu wspomagania pracy szkół i placówek poprzez przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z kontroli
 • organizowanie konferencji i narad dla dyrektorów szkół i placówek a także przekazywanie informacji o istotnych zagadnieniach dotyczących systemu oświaty i zmianach w przepisach prawa dotyczącego funkcjonowania szkół i placówek
 • monitorowanie pracy szkół i placówek poprzez zbieranie i analizę informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej  i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej
 • prowadzenie na potrzeby ministra właściwego do spraw oświaty, wojewody, kuratora oświaty, niezbędnej sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadań
 • realizowanie innych zadań i czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego określonych w art. 55 ustawy Prawo oświatowe

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie: studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: nauczyciel mianowany lub dyplomowany
 • w przypadku nauczycieli: ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub co najmniej 2-letni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku  związanym z  organizacją pracy szkół i placówek
 • w przypadku nauczycieli akademickich: co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania
 • znajomość przepisów z zakresu prawa oświatowego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • umiejętność obsługi komputera
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys/CV  i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających:  przygotowanie pedagogiczne, wymagany staż pracy, ukończone formy doskonalenia
 • kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie  o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty należy złożyć do 15 czerwca  2018 roku
 • decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Kuratorium Oświaty,
Rynek Kościuszki 9
15-950 Białystok

Oferty pracy na wolne stanowisko można przesłać listem z dopiskiem „Oferta pracy w służbie cywilnej – wizytator” lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy w służbie cywilnej – wizytator” w sekretariacie – I piętro pokój nr 204, w określonym w ogłoszeniu terminie.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Metody i techniki naboru:

 1. weryfikacja formalna dokumentów,
 2. analiza merytoryczna aplikacji,
 3. sprawdzian wiedzy i umiejętności ( test, rozmowa kwalifikacyjna)

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania rekrutacyjnego.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (85) 748-48-07.
Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze ok. 3600 zł brutto.