13 stycznia 2021

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej – inspektor do spraw rachunkowości budżetowej i planowania

Ogłoszenie nr:  73106 / 13.01.2021

Inspektor do spraw rachunkowości budżetowej i planowania w Wydziale Finansowo-Księgowym Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:
Białystok, Rynek Kościuszki 9
Ważne do: 25.01.2021 r.
Wynagrodzenie zasadnicze: 3300,00 zł brutto

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:

 • opracowuje materiały planistyczne do projektu budżetu oraz układu wykonawczego budżetu wojewody i dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących z zakresu oświaty ,
 • opracowuje projekty planów finansowych, harmonogramów i zapotrzebowań jednostki oraz dokonuje analizy z wykonania wydatków budżetu Kuratorium Oświaty,
 • przygotowuje projekty zmian dotacji celowych w trakcie wykonywania budżetu oraz podział środków otrzymanych z rezerw budżetu państwa,
 • przygotowuje celem przedłożenia do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego informacji w sprawie przekazania środków finansowych na konta jednostek samorządu terytorialnego w ramach przydzielonych dotacji celowych,
 • rozlicza środki finansowe przyznane jednostkom samorządu terytorialnego z rezerw celowych i budżetu wojewody na zadania oświatowe.

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: powyżej 1,5 roku pracy w administracji lub do 1 roku doświadczenia w księgowości,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy budżetowej, ustawy o dochodach JST, ustawy prawo oświatowe i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,

Co oferujemy

 • możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej spraw,
 • częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”),
 • benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), dodatek za wysługę lat ( od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe zgodnie z obowiązującymi przypisami,
 • kursy, szkolenia,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego,
 • dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych,
 • bezpłatny parking samochodowy oraz stojak na rowery,
 • dopłaty do żłobka, przedszkola,
 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników i dzieci pracowników,
 • dofinansowanie do biletów na imprezy kulturalne.

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

Warunki pracy

 • stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,
 • praca w siedzibie urzędu (II piętro budynku biurowego, budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak podjazdu, windy),
 • pokój wyposażony jest w podstawowe narzędzia pracy- komputer, drukarka, telefon oraz w meble biurowe, większość  czynności jest wykonywana w  pozycji siedzącej  przy  komputerze,

Dodatkowe informacje

 • jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo ( lub telefonicznie –  jeżeli nie podałeś adresu e-mail),
 • oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia,
 • ogłoszenie zostało opublikowane na BIP KPRM i stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie,  nie ponosimy odpowiedzialności za treść przedruków umieszczanych w innych miejscach,
 • kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane, opatrzone datą oświadczenia.
 • złożone przez Ciebie dokumenty  zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów,
 • nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy i zalecamy.
 • nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie, dotyczy to też uzupełnienia ofert,
 • oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 85 748 48 07

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • analiza merytoryczna aplikacji,
 • sprawdzian wiedzy i umiejętności ( test, rozmowa kwalifikacyjna).
  Pracę możesz rozpocząć od 15.02.2021 r.

Twoja aplikacja musi zawierać ( dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
  kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe ekonomiczne – w przypadku posiadania.

Aplikuj do: 25 stycznia 2021 r.
w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres: Kuratorium Oświaty,  Rynek Kościuszki 9,  15-950 Białystok z dopiskiem „Oferta pracy w służbie cywilnej – ogłoszenie nr 73106  inspektor”

 • Dokumenty należy złożyć do :  25  stycznia 2021 r.
 • Decyduje  data wpływu lub dostarczenia oferty do urzędu.

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Podlaski Kurator Oświaty z siedzibą w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, adres e-mail: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Lesław Szulżuk, tel. 85 748 48 05, e-mail: iod@kuratorium.bialystok.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe nie będą do nikogo przekazywane, (ewentualnie – inne organy i jednostki uprawnione do żądania danych osobowych).
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO,  art. 221 Kodeksu pracy , ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa  z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. Z  art. 6 ust. 1 lit. c RODO; art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO
 • Informacje o wymogu podania danych: podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej ( m.in. imię, nazwisko , miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
 • Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać  w dowolnym czasie. Jeśli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą tez profilowane.

Załączniki