23 września 2017

Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego specjalisty do spraw obronnych

Ogłoszenie nr: 15 765
Data ukazania się ogłoszenia:  23   września 2017 r.

Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Podlaski Kurator Oświaty  poszukuje kandydatek i kandydatów  na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw obronnych

Wymiar etatu: 1/2
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
15-950 Białystok
Rynek Kościuszki 9

Miejsce wykonywania pracy:
Białystok , ul. Rynek Kościuszki 9
Warunki pracy

 • stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,
 • praca w siedzibie urzędu (I piętro budynku biurowego, budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych),
 • praca przy  komputerze,
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań:

 • prowadzenie spraw związanych z edukacją dla bezpieczeństwa na wszystkich poziomach edukacji,
 • planowanie i realizacja zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym, obronnym, Obrony Cywilnej stosownie do założeń resortowych oraz zarządzeń i wytycznych  Wojewody,
 • koordynowanie olimpiad, konkursów i zawodów dotyczących problematyki wojskowej i obronnej na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym, delegatur i szczeblu wojewódzkim,
 • wykonywanie zadań związanych z obejmowaniem przez Kuratora honorowym patronatem konkursów, przeglądów i innych imprez,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa na wszystkich poziomach edukacyjnych,
 • zbieranie danych, opracowywanie analiz i ocen z zakresu realizacji przygotowań obronnych i Obrony Cywilnej,
 • współdziałanie z administracją rządową i samorządową w sprawach dotyczących zarządzania kryzysowego, obronnych i Obrony Cywilnej w dziale „Oświata
  i Wychowanie”,
 • udział w ćwiczeniach, treningach i szkoleniach prowadzonych z zakresu zarządzania kryzysowego, problematyki obronnej i Obrony Cywilnej.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: powyżej 3 lat w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • ukończone formy doskonalenia w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • znajomość ustaw: o powszechnym obowiązku obrony RP, o zarządzaniu kryzysowym,
  o służbie cywilnej, kodeksu postępowania administracyjnego oraz prawa oświatowego,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
 • komunikatywność,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność prowadzenia szkoleń ,
 • asertywność.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończone formy doskonalenia w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Termin składania dokumentów:

05.10.2017 r.

Miejsce składania dokumentów:

Kuratorium Oświaty,
Rynek Kościuszki 9
15-950 Białystok

Oferty pracy na wolne stanowisko można przesłać listem z dopiskiem „Oferta pracy
w służbie cywilnej – starszy specjalista” lub złożyć osobiście w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy w służbie cywilnej – starszy specjalista” w sekretariacie – I piętro pokój nr 204, w określonym w ogłoszeniu terminie

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Metody i techniki naboru:

 1. weryfikacja formalna dokumentów,
 2. analiza merytoryczna aplikacji,
 3. sprawdzian wiedzy i umiejętności ( test, rozmowa kwalifikacyjna)

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania rekrutacyjnego.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (85) 748 48 06.
Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze ok.1 900  zł brutto.