3 czerwca 2017

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta w Wydziale Organizacyjnym Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Ogłoszenie nr: 11648
Data ukazania się ogłoszenia:  3 czerwca 2017 r.

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Podlaski Kurator Oświaty  poszukuje kandydatek i kandydatów  na stanowisko:

Referent do spraw obsługi kancelaryjno-administracyjnej i archiwum urzędu

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa za nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Kuratorium Oświaty w Białymstoku
15-950 Białystok
Rynek Kościuszki 9

Miejsce wykonywania pracy:

Białystok , ul. Rynek Kościuszki 9

Warunki pracy

 • stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,
 • praca w siedzibie urzędu (parter budynku biurowego, budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych),
 • praca przy  komputerze,

Zakres zadań:

 • przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji wpływającej do kuratorium oświaty w ramach elektronicznego obiegu dokumentów,
 • prowadzenie teczek rzeczowych Wydziału Organizacyjnego,
 • wykonywanie czynności związanych z EZD oraz czynności kancelaryjnych w ramach EZD,
 • prowadzenie archiwum Kuratorium zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności: przyjmowanie akt z poszczególnych wydziałów Kuratorium, uporządkowanych zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz przekazywanie akt do Archiwum Państwowego (kat. A) i współpraca z Archiwum Państwowym,
 • przygotowywanie projektów zaświadczeń i świadectw pracy na podstawie dokumentacji znajdującej się w archiwum,
 • pełnienie funkcji koordynatora czynności kancelaryjnych,
 • wykonywanie zadań administratora BIP,
 • protokołowanie posiedzeń Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie: wyższe,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: powyżej 0,5 roku pracy w administracji lub w pracy biurowej
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej, przepisów dotyczących instrukcji kancelaryjnej i prowadzenia archiwum, prawa oświatowego, kodeksu postępowania administracyjnego,
 • biegła umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej i prowadzenia archiwum,
 • wykształcenie wyższe administracyjne, prawnicze lub ekonomiczne.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej i prowadzenia archiwum – w przypadku posiadania,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe administracyjne, prawnicze lub ekonomiczne – w przypadku ich posiadania.

Termin składania dokumentów:

14.06.2017 r.

Miejsce składania dokumentów:
Kuratorium Oświaty,
Rynek Kościuszki 9
15-950 Białystok

Oferty pracy na wolne stanowisko można przesłać listem z dopiskiem „Oferta pracy
w służbie cywilnej – referent” lub złożyć osobiście w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy w służbie cywilnej – referent” w sekretariacie – I piętro pokój nr 204, w określonym w ogłoszeniu terminie

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

            Metody i techniki naboru:

            1. weryfikacja formalna dokumentów,

            2. analiza merytoryczna aplikacji,

            3. sprawdzian wiedzy i umiejętności ( test, rozmowa kwalifikacyjna)

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania rekrutacyjnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (85) 748 48 09.

Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze ok.2 500  zł brutto.