14 lipca 2020

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw obsługi sekretariatu Delegatury w Suwałkach, Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Ogłoszenie nr: 65635
Data ukazania się ogłoszenia: 14 lipca 2020 r.

Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Podlaski Kurator Oświaty  poszukuje kandydatek i kandydatów  na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi sekretariatu Delegatury w Suwałkach, Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
15-950 Białystok
Rynek Kościuszki 9
Miejsce wykonywania pracy:
Delegatura w Suwałkach
ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 73
16-400 Suwałki

Warunki pracy

 • stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,
 • stanowiska pracy usytuowane są na III piętrze budynku biurowego, budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych
 • praca przy  komputerze,

Zakres zadań:

 • kompletowanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu Dyrektora Delegatury oraz obsługa poczty elektronicznej w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w urzędzie,
 • prowadzenie ewidencji pism wpływających do Delegatury,
 • prowadzenie archiwum Delegatury,
 • prowadzenie rejestrów: delegacji, wyjść pracowników w sprawach służbowych
  i osobistych, zwolnień lekarskich, biletów, pism wychodzących z Delegatury,
 • sporządzanie zapotrzebowania na zakup materiałów niezbędnych w pracy Delegatury oraz wydawanie ich pracownikom,
 • przekazywanie poleceń, komunikatów i ustaleń organizacyjnych pracownikom urzędu, w celu wsparcia w bieżącej pracy Dyrektora Delegatury,
 • prowadzenie ewidencji związanej z dyscypliną pracy, rozliczanie czasu pracy pracowników Kuratorium w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania pracy urzędu i bieżącego udostępniania informacji w tym zakresie.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie: średnie,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: powyżej 1,5 roku pracy w administracji,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa pracy, prawa oświatowego, stosowania instrukcji kancelaryjnej i prowadzenia archiwum,
 • biegła umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe administracyjne,
 • przeszkolenie w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe administracyjne, – w przypadku posiadania.

Termin składania dokumentów:

 • dokumenty należy złożyć do 31 lipca 2020 r.
 • decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Kuratorium Oświaty,
Rynek Kościuszki 9
15-950 Białystok
Oferty pracy na wolne stanowisko można przesłać listem z dopiskiem „Oferta pracy
w służbie cywilnej – inspektor” lub złożyć osobiście w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy w służbie cywilnej – inspektor” w sekretariacie – I piętro pokój nr 204, w określonym w ogłoszeniu terminie

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Podlaski Kurator Oświaty z siedzibą w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, adres e-mail: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Lesław  Szulżuk, tel. 748 48 05 e-mail: iod@kuratorium.bialystok.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe nie będą do nikogo przekazywane, (ewentualnie – inne organy i jednostki uprawnione do żądania danych osobowych).
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych;
   – żądanie realizacji tych  spraw należy  przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • art. 221 Kodeksu pracy,  ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum w zw.  z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podane dane osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej ( m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej  6%.

Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Metody i techniki naboru:

 1. weryfikacja formalna dokumentów,
 2. analiza merytoryczna aplikacji,
 3. sprawdzian wiedzy i umiejętności ( test, rozmowa kwalifikacyjna)

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania rekrutacyjnego.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (85) 748 48 07.
Kandydatki/kandydaci muszą spełniać wszystkie wymagania niezbędne jak również złożyć  wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze ok. 3 300  zł brutto.