5 lutego 2020

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Ogłoszenie nr: 60653
Data ukazania się ogłoszenia: 5 lutego 2020 r.

Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Podlaski Kurator Oświaty  poszukuje kandydatek i kandydatów  na stanowisko:
Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu:
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
15-950 Białystok
Rynek Kościuszki 9

Miejsce wykonywania pracy:
Białystok, Rynek Kościuszki 9

Warunki pracy:

 • stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,
 • praca w siedzibie urzędu (I piętro budynku biurowego, budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych),
 • praca przy komputerze,
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań:

 • planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzór nad pracą Wydziału Kadr i Organizacji,
 • nadzorowanie prowadzenia spraw związanych z nawiązaniem, trwaniem i ustaniem stosunku pracy członków korpusu służby cywilnej oraz pozostałych pracowników zatrudnionych w Kuratorium,
 • nadzorowanie spraw związanych z procedurą postępowania kwalifikacyjnego dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego oraz zadań organu wyższego stopnia w stosunku do organu prowadzącego szkołę w sprawach dot. nadania oraz odmowy nadania nauczycielom kontraktowym stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
 • nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z nagrodami, wyróżnieniami resortowymi i odznaczeniami dla nauczycieli i pracowników Kuratorium oraz spraw o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty,
 • nadzorowanie spraw związanych z administrowaniem nieruchomości oraz spraw związanych z utrzymaniem nieruchomości w stanie przydatności, a w szczególności wykonywaniem przeglądów oraz kontroli stanu technicznego budynków i ich wyposażenia, modernizacji i remontów,
 • nadzór nad prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • nadzorowanie spraw związanych z prowadzeniem archiwum Kuratorium.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: studia wyższe administracyjne lub prawnicze lub w zakresie zarządzania
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: powyżej 5 lat pracy w administracji lub co najmniej 1 rok doświadczenia w kierowaniu zespołem
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy Prawo oświatowe, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu pracy, ustawy Prawo o zamówieniach publicznych,
 • umiejętność zastosowania prawa w praktyce
 • umiejętność kierowania pracą zespołu
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • umiejętność przekonywania
 • odporność na sytuacje stresowe
 • umiejętność obsługi komputera

 Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin składania dokumentów:

 • dokumenty należy złożyć do 17 lutego 2020 r.
 • decyduje data wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Kuratorium Oświaty,

Rynek Kościuszki 9
15-950 Białystok

Oferty pracy na wolne stanowisko można przesłać listem z dopiskiem „Oferta pracy
w służbie cywilnej – dyrektor” lub złożyć osobiście w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy w służbie cywilnej – dyrektor” w sekretariacie – I piętro pokój nr 204, w określonym w ogłoszeniu terminie

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Podlaski Kurator Oświaty z siedzibą w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, adres e-mail: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Lesław Szulżuk, tel. 748 48 05 e-mail: iod@kuratorium.bialystok.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe nie będą do nikogo przekazywane, (ewentualnie – inne organy i jednostki uprawnione do żądania danych osobowych).
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  – żądanie realizacji tych  spraw należy  przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum w zw.  z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podane dane osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej ( m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej  6%.
Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Metody i techniki naboru:

1. weryfikacja formalna dokumentów,

2. analiza merytoryczna aplikacji,

3. sprawdzian wiedzy i umiejętności (test, rozmowa kwalifikacyjna)

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania rekrutacyjnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (85) 748 48 07.

Kandydatki/kandydaci muszą spełniać wszystkie wymagania niezbędne jak również złożyć  wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze ok. 4 800  zł brutto.