7 lipca 2021

Ogłoszenie o naborze na dwa stanowiska wizytatora w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Podlaski Kurator Oświaty
15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9.
Ogłoszenie nr: 80865 z dnia 07 lipca 2021r.
wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 2
Miejsce wykonywania pracy:
Białystok, Rynek Kościuszki 9
Ważne do: 20.07.2021 r.
Wynagrodzenie zasadnicze: 4500,00 zł brutto

             Czym będziesz się zajmować
             Osoba na tym stanowisku:

   • przeprowadza kontrole planowe i doraźne przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek, w tym kontrolę spełniania przez niepubliczne szkoły warunków określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe
   • wykonuje zadania z zakresu wspomagania pracy szkół i placówek poprzez przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z kontroli
   • organizuje konferencje i narady dla dyrektorów szkół i placówek, a także przekazuje informacje o istotnych zagadnieniach dotyczących systemu oświaty i zmianach w przepisach prawa dotyczącego funkcjonowania szkół i placówek
   • monitoruje pracę szkół i placówek poprzez zbieranie i analizę informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej
   • prowadzi na potrzeby ministra właściwego do spraw oświaty, wojewody, kuratora oświaty, niezbędną sprawozdawczość w zakresie wykonywanych zadań
   • realizuje inne zadania i czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego określonego w art. 55 ustawy Prawo oświatowe.


Kogo poszukujemy

 Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

   •   wykształcenie: studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie
   •    doświadczenie zawodowe/staż pracy: nauczyciel mianowany lub dyplomowany
   •  w przypadku nauczycieli: ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub co najmniej 2-letni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek
   • w przypadku nauczycieli akademickich: co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania
   • znajomość przepisów z zakresu prawa oświatowego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej
   • umiejętność stosowania prawa w praktyce
   • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
   • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
   • umiejętność obsługi komputera
   • posiadanie obywatelstwa polskiego
   • korzystanie z pełni praw publicznych
   • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 Co oferujemy

   • możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy,
   • dopłata do biletów na imprezy kulturalne,
   • pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu,
   • miejsce parkingowe na terenie urzędu,
   • dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego oraz opieki sprawowanej przez opiekuna dziennego,
   • dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych,
   • dofinansowanie do wypoczynku pracowników,
   • dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
   • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
   • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
   • możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego,
   • benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody  jubileuszowe zgodnie z obowiązującymi przypisami,
   • kursy, szkolenia,

Dostępność

   • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
   • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu-nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

Warunki pracy

   • praca w siedzibie urzędu i w terenie, w siedzibach nadzorowanych szkół i przedszkoli (I i II piętro budynku biurowego, budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak podjazdu, windy),
   • pokój wyposażony jest w podstawowe narzędzia pracy-komputer, drukarka, telefon oraz w meble biurowe, większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze,
   • stres związany z pracą z różnymi klientami uczestniczącymi w procesie kontroli w szkołach lub placówkach.

Dodatkowe informacje

   •  jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail),
   • oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia,
   • ogłoszenie zostało opublikowane na BIP KPRM i stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie,  nie ponosimy odpowiedzialności za treść przedruków umieszczanych w innych miejscach,
   •  kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane, opatrzone datą oświadczenia.
   • złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów,
   • nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy i zalecamy.
   •  nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie, dotyczy to też uzupełnienia ofert,
   •  oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru,
   • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 85 748 48 07.

 Planujemy następujące metody/techniki naboru:

   • weryfikacja formalna dokumentów,
   • analiza merytoryczna aplikacji,
   • sprawdzian wiedzy i umiejętności (test, rozmowa kwalifikacyjna).
    Pracę możesz rozpocząć od: 01.09.2021 r .
    Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

    • CV i list motywacyjny,
    • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
    • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
    • kopie dokumentów potwierdzających:  przygotowanie pedagogiczne, wymagany staż pracy ukończone formy doskonalenia
    • kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
    • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
    • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
    • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Aplikuj do: 20 lipca 2021 r.
w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres: Kuratorium Oświaty,  Rynek Kościuszki 9,  15-950 Białystok z dopiskiem „Oferta pracy w służbie cywilnej – ogłoszenie nr 80865 wizytator”

   •   Dokumenty należy złożyć do: 20 lipca 2021 r
   •   Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Przetwarzanie danych osobowych
DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  • Administrator danych i kontakt do niego: Podlaski Kurator Oświaty z siedzibą w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, adres e-mail: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Lesław Szulżuk, tel. 85 748 48 05, e-mail: iod@kuratorium.bialystok.pl
  • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe nie będą do nikogo przekazywane, (ewentualnie – inne organy i jednostki uprawnione do żądania danych osobowych).
  • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO,  art. 221 Kodeksu pracy , ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa  z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO
  • Informacje o wymogu podania danych: podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
  • Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać  w dowolnym czasie. Jeśli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą tez profilowane.
  • INFORMACJA SKIEROWANA DO KANDYDATÓW: APLIKUJĄC, OŚWIADCZASZ, ŻE ZNANA CI JEST TREŚĆ INFORMACJI NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W NABORZE
  • Pamiętaj! Zastosowanie tego rozwiązania nie ma wpływu na poprawność wykonania obowiązku informacyjnego – nie jest gwarantem poprawnego wykonania tego obowiązku.