10 maja 2019

Nowe SIO. Wprowadzanie danych o nauczycielach

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900 z późn. zm.) tzw. stare SIO funkcjonowało do dnia 1 marca 2019 r.

Zatem spis według stanu na dzień 30 września 2018 r. był ostatnim, w którym dane przekazywane były również w starym SIO.

Obecnie, wszystkie podmioty zobowiązane do przekazywania danych do SIO, przekazują te dane tylko w nowym SIO.

Dane zgromadzone w nowym SIO wg stanu na dzień 30 września 2019 r. będą po raz pierwszy źródłem danych wykorzystywanych do podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020, dlatego jest niezmiernie istotne, aby w nowym systemie informacji oświatowej znajdowały się kompletne i zgodne ze stanem faktycznym dane o uczniach i nauczycielach szkół i placówek oświatowych.

W dniu 5 kwietnia br. zostało wystosowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pismo DWST-WSST.356.2833.2019 do wszystkich JST z prośbą o weryfikację raportów z nowego SIO i porównanie ich z danymi ze starego SIO dotyczącymi liczby uczniów i etatów w szkołach i placówkach. Zauważyć można było, że duże braki w wypełnieniu nowego SIO dotyczą danych dziedzinowych nauczycieli, dlatego uprzejmie proszę o wypełnienie w nowym SIO danych dotyczących:

 1. stopnia awansu zawodowego,
 2. formy i wymiaru zatrudnienia,
 3. rodzaju i wymiaru prowadzonych zajęć lub innych wykonywanych obowiązków oraz
 4. przyczyny nieprowadzenia zajęć (art. 29 ustawy o SIO).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1653) dane dziedzinowe istotne z punktu widzenia naliczenia subwencji oświatowej obejmują:

§ 22 w zakresie dotyczącym formy zatrudnienia nauczyciela, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe, które dotyczą formy zatrudnienia na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela, Kodeksu pracy, ustawy o systemie oświaty, ustawy – Prawo oświatowe lub innej podstawie prawnej.

§  26 w SIO gromadzi się dane dziedzinowe nauczycieli dotyczące rodzajów i wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wykonywanych obowiązków przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły lub placówki oświatowej na dany rok szkolny:

 1. zajęcia, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy – Karta Nauczyciela;
 2. zajęcia, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela;
 3. zajęcia realizowane w ramach godzin przyznanych przez organ prowadzący szkołę, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo oświatowe;
 4. uzupełnianie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela.

§ 27 w SIO gromadzi się dane dziedzinowe nauczycieli dotyczące przyczyn nieprowadzenia zajęć:

 1. urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop ojcowski lub urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego;
 2. urlop wychowawczy;
 3. urlop bezpłatny udzielony na podstawie art. 17 ust. 2 i art. 17 ust. 2a ustawy – Karta Nauczyciela;
 4. urlop udzielony na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881);
 5. zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych;
 6. urlop dla poratowania zdrowia;
 7. zwolnienie z obowiązku prowadzenia zajęć na podstawie art. 42 ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela;
 8. zawieszenie w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1-3 ustawy – Karta Nauczyciela;
 9. urlop udzielony na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela;
 10. urlop bezpłatny, o którym mowa w art. 174 § 1 Kodeksu pracy;
 11. przeniesienie w stan nieczynny;
 12. niezdolność do pracy, o której mowa w art. 92 § 1 Kodeksu pracy;
 13. zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 1368);
 14. urlop uzupełniający, o którym mowa w art. 66 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela.

§ 28 w SIO gromadzi się dane dziedzinowe nauczycieli dotyczące awansu zawodowego, które obejmują:

 1. dane dotyczące stopnia awansu zawodowego:
  1. stopień awansu zawodowego nauczyciela, o którym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela,
  2. nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego;

Na stronie https://pomocsio.men.gov.pl/ udostępnione zostały dla Państwa między innymi instrukcje techniczne, filmy instruktażowe pokazujące krok po kroku wpisywanie danych do nowego SIO, instrukcje merytoryczne oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące między innymi wpisywania danych dotyczących uczniów i nauczycieli.