9 grudnia 2021

Konkurs filmowy dla uczniów branżowych szkół ,,NAKRĘĆ SIĘ na ZAWÓD’’

Konkurs filmowy dla uczniów branżowych szkół ,,NAKRĘĆ SIĘ na ZAWÓD’’

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr w ramach projektu „PODLASKA SIEĆ DORADZTWA ZAWODOWEGO” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020  organizuje konkurs filmowy pt. ,,NAKRĘĆ SIĘ na ZAWÓD’’.

 ADRESACI

  • Konkurs skierowany jest do uczniów i uczennic zawodowych (technika i branżowe szkoły) szkół średnich z terenu województwa podlaskiego.
  • Każdy uczestnik konkursu musi wypełnić kartę zgłoszeniową (załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji do projektu)
  • Uczestnikami konkursu mogą być również osoby niepełnoletnie, które uzyskały pisemna zgodę rodzica/opiekuna prawnego i są uczestnikami projektu.

CELE KONKURSU

  • Celem głównym konkursu jest wyłonienie najbardziej oryginalnego, nowatorskiego filmu dotyczącego branż kluczowych dla danego subregionu województwa podlaskiego. Konkurs obejmuje 4 subregiony woj. podlaskiego (białostocki, bielski, łomżyński i suwalski).

Więcej informacji w załączniku oraz na stronie organizatora:

https://bfkk.pl/aktualnosc/konkurs-filmowego-nakrec-sie-na-zawod/

Załączniki