4 czerwca 2020

Komunikat w sprawie lustracji

Osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r., kandydujące na stanowisko dyrektora szkoły publicznej, w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie, powinny złożyć OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1a do ustawy z dnia 18 października  2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2024 r., poz. 273).

Oświadczenie lustracyjne składa się w całości (część A i B), bez względu na to, która część wzoru zostanie wypełniona przez osobę kandydującą.

Dyrektorzy szkół publicznych, którzy złożyli oświadczenie lustracyjne do Podlaskiego Kuratora Oświaty w związku z pełnieniem funkcji dyrektora szkoły publicznej, na podstawie art. 4 pkt 45 oraz art. 8 pkt 42 ww. ustawy, winni, zgodnie z art. 7 ust. 3a powyższej ustawy, wyrażając zgodę na ponowne kandydowanie złożyć do Podlaskiego Kuratora Oświaty INFORMACJĘ O UPRZEDNIM ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO,

wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2a do ustawy.

Oświadczenie lustracyjne oraz Informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego należy przesłać lub złożyć osobiście w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok, pokój 104, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oświadczenie lustracyjne’ lub „Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego” oraz imieniem i nazwiskiem.

Obowiązek złożenia do Podlaskiego Kuratora Oświaty oświadczenia lustracyjnego bądź informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego dotyczy również osób, którym organ prowadzący na podstawie art. 63 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910) powierzył pełnienie obowiązków dyrektora szkoły na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2024 r., poz. 273),
  • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z póżn. zm.)

Załączniki